Skip to content
Zamów odbiór odpadów

LP.KOD ODPADURODZAJ ODPADU
1.      020104Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2.      ex 020107Odpady z gospodarki leśnej
(np. liście, gałęzie, trawa)
3.      ex 020204Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
4.      ex 020302Odpady konserwantów
(konsystencja sucha, kaloryczność pow. 6 MJ)
5.      020304Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa (bez udziału produktów pochodzenia zwierzęcego)
6.      ex 020305Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
7.      ex 020381Odpady z produkcji pasz roślinnych
(odpad suchy, kaloryczny)
8.      020382Odpady tytoniowe
(np. pył tytoniowy, pozostałości żył)
9.      020480Wysłodki
(odpady w formie suchej, kaloryczne)
10.    020502Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
11.    020601Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa (np. przyprawy, zupy w proszku instant)
12.    020680Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
13.    020705Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
14.    030101Odpady kory i korka
15.    030105Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
16.    030181Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
17.    030301Odpady z kory i drewna
18.    ex 030305Szlamy z odbarwiania makulatury (np. szlamy o małym uwodnieniu i posiadające odpowiednią kaloryczność)
19.    030307Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
(np. zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych)
20.    030308Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu (np. folia, guma, tworzywa sztuczne)
21.    030310Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
22.    040108Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
23.    040209Odpady materiałów złożonych
(np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
24.    040210Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
25.    040221Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
26.    040222Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
27.    040280Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
28.    040299Inne niewymienione odpady
(odpady suche posiadające odpowiednią kaloryczność)
29.    050110Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
30.    060699Inne niewymienione odpady (odpady suche posiadające odpowiednią kaloryczność)
31.    061303Czysta sadza
32.    070213Odpady z tworzyw sztucznych
33.    070217Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 (opakowania z pozostałością silikonów i uszczelniaczy)
34.    070280Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
35.    070680Ziemia bieląca z rafinacji oleju
36.    070681Zwroty kosmetyków i próbek
37.    070699Inne niewymienione odpady
38.    ex 080112Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
(odpady farb w postaci suchej i proszku)
39.    080118Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
40.    080201Odpady proszków powlekających (odpady w postaci proszku)
41.    080318Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
(odpady i ich części z tworzyw sztucznych i gumy)
42.    080380Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
43.    080410Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione
w 08 04 09 (wyschnięte odpady klejów i szczeliw)
44.    080412Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
(wyschnięte odpady klejów i szczeliw)
45.    080416Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 (odpady o małym uwodnieniu i posiadające odpowiednią kaloryczność)
46.    ex 101206Zużyte formy (odpady form drewnianych i z tworzyw sztucznych)
47.    101213Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
(szlam w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
48.    120105Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
49.    150101Opakowania z papieru i tektury
50.    150102Opakowania z tworzyw sztucznych
51.    150103Opakowania z drewna
52.    150105Opakowania wielomateriałowe
53.    150106Zmieszane odpady opakowaniowe
54.    150109Opakowania z tekstyliów
55.    150203Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
56.    160103Zużyte opony
57.    160119Tworzywa sztuczne
58.    ex 160122Inne nie wymienione elementy (odpady z tworzyw sztucznych)
59.    160199Inne nie wymienione odpady
60.    160214Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
(elementy gumowe po demontażu wcześniejszym w uprawnionym zakładzie przetwarzania)
61.    160216Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (np. odpady z tworzyw sztucznych, folii, pianki i tapicerki, gumy, po demontażu wcześniejszym w uprawnionym zakładzie przetwarzania)
62.    160304Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
63.    160306Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
64.    160380Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
65.    160799Inne nie wymienione odpady
66.    ex 168001Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
(głównie tworzywa sztuczne)
67.    168202Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
68.    ex 170180Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
(tapety, okleiny, boazeria drewniana lub z tworzyw sztucznych)
69.    170201Drewno
70.    170203Tworzywa sztuczne
71.    170380Odpadowa papa
72.    170411Kable inne niż wymienione w 17 04 10
73.    170604Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
74.    190118Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
75.    ex 190203Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
(odpady z tworzyw sztucznych, drewna i gumy)
76.    190210Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
77.    190503Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
(kompost w postaci torfu o odpowiedniej kaloryczności)
78.    190599Inne nie wymienione odpady (odpady palne o niskiej wilgotności)
79.    190801Skratki (odpady suche o odpowiedniej kaloryczności)
80.    190805Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
81.    190809Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
(odpady o konsystencji stałej)
82.    190812Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
83.    190814Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
(szlamy w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
84.    190899Inne nie wymienione odpady
85.    ex 190901Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
(odpady stałe o odpowiedniej kaloryczności)
86.    190904Zużyty węgiel aktywny
87.    190905Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
(odpady żywic o konsystencji stałej)
88.    191004Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
(odpady w postaci pyłów stosowane jako dodatek)
89.    191201Papier i tektura
90.    191204Tworzywa sztuczne i guma
91.    191210Odpady palne (paliwo alternatywne)
(zmielone frakcje odpadów palnych posiadające odpowiednią kaloryczność)
92.    191207Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
93.    191208Tekstylia
94.    191212Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(np. odpady z tworzyw sztucznych, tekstylia, guma, drewno, papier)
95.    200101Papier i tektura
96.    200110Odzież
97.    200111Tekstylia
98.    200125Oleje i tłuszcze jadalne (odpady w postaci stałej)
99.    200128Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
(odpady o małym uwodnieniu i odpowiedniej kaloryczności)
100. ex 200130Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
(opakowania z tworzyw sztucznych po płynach i detergentach)
101. 200132Leki inne niż wymienione w 20 10 31
(odpady leków w formie tabletek, kapsułek, konsystencja stałą i sypka)
102. 200138Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
103. 200139Tworzywa sztuczne
104. 200141Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) (np. sadza)
105. ex 200180Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
(odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych po środkach ochrony roślin)
106. 200199Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
107. 200201Odpady ulegające biodegradacji
(odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy)
108. 200203Inne odpady nieulegające biodegradacji
(odpady o odpowiedniej kaloryczności i min. wilgotności)
109. ex 200303Odpady z czyszczenia ulic i placów
(głównie gałęzie, trawa, tworzywa sztuczne, makulatura)
110. ex 200306Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
(odpady suche, głównie gałęzie, trawa, tworzywa sztuczne, makulatura)
111. 200307Odpady wielkogabarytowe
(np. meble z drewna, tworzyw sztucznych i tekstyliów)
Back To Top
Search