skip to Main Content
LP.KOD ODPADURODZAJ ODPADU
1.      02 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2.      ex 02 01 07Odpady z gospodarki leśnej
(np. liście, gałęzie, trawa)
3.      ex 02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
4.      ex 02 03 02Odpady konserwantów
(konsystencja sucha, kaloryczność pow. 6 MJ)
5.      02 03 04Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa (bez udziału produktów pochodzenia zwierzęcego)
6.      ex 02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
7.      ex 02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych
(odpad suchy, kaloryczny)
8.      02 03 82Odpady tytoniowe
(np. pył tytoniowy, pozostałości żył)
9.      02 04 80Wysłodki
(odpady w formie suchej, kaloryczne)
10.    02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
11.    02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa (np. przyprawy, zupy w proszku instant)
12.    02 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
13.    02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
14.    03 01 01Odpady kory i korka
15.    03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
16.    03 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
17.    03 03 01Odpady z kory i drewna
18.    ex 03 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury (np. szlamy o małym uwodnieniu i posiadające odpowiednią kaloryczność)
19.    03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
(np. zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych)
20.    03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu (np. folia, guma, tworzywa sztuczne)
21.    03 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
22.    04 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
23.    04 02 09Odpady materiałów złożonych
(np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
24.    04 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
25.    04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
26.    04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
27.    04 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
28.    04 02 99Inne niewymienione odpady
(odpady suche posiadające odpowiednią kaloryczność)
29.    05 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
30.    06 06 99Inne niewymienione odpady (odpady suche posiadające odpowiednią kaloryczność)
31.    06 13 03Czysta sadza
32.    07 02 13Odpady z tworzyw sztucznych
33.    07 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 (opakowania z pozostałością silikonów i uszczelniaczy)
34.    07 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
35.    07 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju
36.    07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek
37.    07 06 99Inne niewymienione odpady
38.    ex 08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
(odpady farb w postaci suchej i proszku)
39.    08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
40.    08 02 01Odpady proszków powlekających (odpady w postaci proszku)
41.    08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
(odpady i ich części z tworzyw sztucznych i gumy)
42.    08 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
43.    08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione
w 08 04 09 (wyschnięte odpady klejów i szczeliw)
44.    08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
(wyschnięte odpady klejów i szczeliw)
45.    08 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 (odpady o małym uwodnieniu i posiadające odpowiednią kaloryczność)
46.    ex 10 12 06Zużyte formy (odpady form drewnianych i z tworzyw sztucznych)
47.    10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
(szlam w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
48.    12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
49.    15 01 01Opakowania z papieru i tektury
50.    15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
51.    15 01 03Opakowania z drewna
52.    15 01 05Opakowania wielomateriałowe
53.    15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
54.    15 01 09Opakowania z tekstyliów
55.    15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
56.    16 01 03Zużyte opony
57.    16 01 19Tworzywa sztuczne
58.    ex 16 01 22Inne nie wymienione elementy (odpady z tworzyw sztucznych)
59.    16 01 99Inne nie wymienione odpady
60.    16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
(elementy gumowe po demontażu wcześniejszym w uprawnionym zakładzie przetwarzania)
61.    16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (np. odpady z tworzyw sztucznych, folii, pianki i tapicerki, gumy, po demontażu wcześniejszym w uprawnionym zakładzie przetwarzania)
62.    16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
63.    16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
64.    16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
65.    16 07 99Inne nie wymienione odpady
66.    ex 16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
(głównie tworzywa sztuczne)
67.    16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
68.    ex 17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
(tapety, okleiny, boazeria drewniana lub z tworzyw sztucznych)
69.    17 02 01Drewno
70.    17 02 03Tworzywa sztuczne
71.    17 03 80Odpadowa papa
72.    17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
73.    17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
74.    19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
75.    ex 19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
(odpady z tworzyw sztucznych, drewna i gumy)
76.    19 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
77.    19 05 03Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
(kompost w postaci torfu o odpowiedniej kaloryczności)
78.    19 05 99Inne nie wymienione odpady (odpady palne o niskiej wilgotności)
79.    19 08 01Skratki (odpady suche o odpowiedniej kaloryczności)
80.    19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
(osad w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
81.    19 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
(odpady o konsystencji stałej)
82.    19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
83.    19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
(szlamy w formie kompostu o uwodnieniu do 30%)
84.    19 08 99Inne nie wymienione odpady
85.    ex 19 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
(odpady stałe o odpowiedniej kaloryczności)
86.    19 09 04Zużyty węgiel aktywny
87.    19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
(odpady żywic o konsystencji stałej)
88.    19 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
(odpady w postaci pyłów stosowane jako dodatek)
89.    19 12 01Papier i tektura
90.    19 12 04Tworzywa sztuczne i guma
91.    19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)
(zmielone frakcje odpadów palnych posiadające odpowiednią kaloryczność)
92.    19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
93.    19 12 08Tekstylia
94.    19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(np. odpady z tworzyw sztucznych, tekstylia, guma, drewno, papier)
95.    20 01 01Papier i tektura
96.    20 01 10Odzież
97.    20 01 11Tekstylia
98.    20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne (odpady w postaci stałej)
99.    20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
(odpady o małym uwodnieniu i odpowiedniej kaloryczności)
100. ex 20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
(opakowania z tworzyw sztucznych po płynach i detergentach)
101. 20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 10 31
(odpady leków w formie tabletek, kapsułek, konsystencja stałą i sypka)
102. 20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
103. 20 01 39Tworzywa sztuczne
104. 20 01 41Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) (np. sadza)
105. ex 20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
(odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych po środkach ochrony roślin)
106. 20 01 99Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
107. 20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
(odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy)
108. 20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji
(odpady o odpowiedniej kaloryczności i min. wilgotności)
109. ex 20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów
(głównie gałęzie, trawa, tworzywa sztuczne, makulatura)
110. ex 20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
(odpady suche, głównie gałęzie, trawa, tworzywa sztuczne, makulatura)
111. 20 03 07Odpady wielkogabarytowe
(np. meble z drewna, tworzyw sztucznych i tekstyliów)
Back To Top
Search