skip to Main Content
Administrator Pani/Pana danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych jest BIO-MED Sp. z o.o. Szczukowskie Górki 1a, 26-065 Piekoszów,
 2. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Kontaktować się z BIO-MED Sp. z o.o. można za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@biomedplus.com.pl, lub tel. +48 41 330 12 17
Cel przetwarzania Pani/Pana danych:

BIO-MED Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. prawidłowej realizacji umów,
 2. wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora,
 4. wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

wykorzystując przy tym niezbędne dane osobowe, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.I. Nr 119) zwanym dalej „RODO”.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych:

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne wynikające z RODO:

 1. w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) do realizacji usług świadczonych przez BIO-MED Sp. z o.o. – bez możliwości przetwarzania tych danych nie jest w stanie zapewnić Pani/Panu realizacji usług;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na BIO-MED Sp. z o.o.na podstawie przepisów dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.  (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 3. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BIO-MED Sp. z o.o. lub podmioty trzecie, z którymi współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Serwisie – tj.: i) marketingu produktów lub usług, ii) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych BIO-MED Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
Odbiorcy Pani/Pana Danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. podmioty, z którymi BIO-MED Sp. z o.o. współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi lub towarami oferowanymi – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia; przypominamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji, w tym wysyłką towaru. Udostępniane są wyłącznie takie Pani/Pana dane jak: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail;
 2. podmioty współpracujące z BIO-MED Sp. z o.o. dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również udoskonalania Serwisu, świadczenia usług lub wykonania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet);
 3. podmioty świadczące na rzecz BIO-MED Sp. z o.o.czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 4. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 5. inni usługodawcy zewnętrzni przy pomocy których BIO-MED Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność.
Okres przetwarzania Pani/Pana Danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od tego, do wykonania którego z tych praw jest Pani/Pan uprawniona/y. W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania postanowień Regulaminu Serwisu, przetwarzanie to odbywa się przez okres, w którym jest Pani/Pan tym Regulaminem związana/ny, przy czym dane te mogą być przetwarzane również po rezygnacji przez Panią/Pana z posiadania konta w Serwisie, gdy wymagają tego przepisy dotyczące okresów przechowywania danych podatkowych lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych BIO-MED Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich, z którymi BIOMED Sp. z o.o. współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami.

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych:

Każde z żądań, o którym mowa w poniższym rozdziale, będzie wypełniane przez Administratora i może być przesłane przez Panią/Pana do BIO-MED Sp. z o.o. na następujący adres e-mail: biuro@biomedplus.com.pl, lub tel. +48 41 330 12 17

Prawo dostępu do danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, co oznacza że: może Pani/Pan uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pani/Pana Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pani/Pan otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać opłatę.

Prawo sprostowania lub uzupełnienia Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Panią/Pana wykonane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo żądania usunięcia Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Pani/Pana Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofnęła/cofnął Pani/Pan zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie;
 3. wniosła/wniósł Pani/Pan na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 12 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 4. Pani/Pana Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Pani/Pana Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 6. Pani/Pana Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadkach, gdy:

 1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu drugim pkt 12 poniżej) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
Prawo do przenoszenia danych:

Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana Danych Osobowych, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana Dane Osobowe, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy (w tym przypadku Regulaminu). Wykonując powyższe prawo, ma Pani/Pan prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją i przetwarzanie: a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu również w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody:

Jeśli wyrażaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO to macie państwo prawo do cofnięcia jej w każdym momencie bez wpływu na przetwarzanie tych danych do momentu cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia skargi:

W trybie art. 77 RODO, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Zalecamy jednak, aby najpierw skierować wniosek bezpośrednio do BIO-MED Sp. z o.o. tak abyśmy mogli odnieść się do niego możliwie jak najszybciej i zgodnie z Pani/Pana potrzebami.

Obowiązek podania Danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że stanowi ono wymóg do założenia przez Panią/Pana Konta w Serwisie, korzystania z Konta w Serwisu oraz otrzymywania informacji.

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji:

Jednocześnie informujemy, że wobec Pani/Pana nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływają.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Administratora

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisach Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Ustawienia prywatności
Nazwa Opis Włączyć?
Cookie Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom spersonalizowane działanie strony.
Facebook Pixel Zewnętrzna usługa zarządzania działaniami reklamowymi związanymi z zasobami strony realizowana za pośrednictwem Facebooka.
Google Analytics Używane do zbierania kompleksowych statystyk odwiedzin strony w celu poprawy komfortu jej użytkowania.
Back To Top
×Close search
Search