Skip to content
Administrator Pani/Pana danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych jest BIO-MED Sp. z o.o. Szczukowskie Górki 1a, 26-065 Piekoszów,
 2. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Kontaktować się z BIO-MED Sp. z o.o. można za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@biomedplus.com.pl, lub tel. +48 41 330 12 17
Cel przetwarzania Pani/Pana danych:

BIO-MED Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. prawidłowej realizacji umów,
 2. wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora,
 4. wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

wykorzystując przy tym niezbędne dane osobowe, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.I. Nr 119) zwanym dalej „RODO”.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych:

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne wynikające z RODO:

 1. w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) do realizacji usług świadczonych przez BIO-MED Sp. z o.o. – bez możliwości przetwarzania tych danych nie jest w stanie zapewnić Pani/Panu realizacji usług;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na BIO-MED Sp. z o.o.na podstawie przepisów dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.  (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 3. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BIO-MED Sp. z o.o. lub podmioty trzecie, z którymi współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Serwisie – tj.: i) marketingu produktów lub usług, ii) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych BIO-MED Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
Odbiorcy Pani/Pana Danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. podmioty, z którymi BIO-MED Sp. z o.o. współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi lub towarami oferowanymi – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia; przypominamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji, w tym wysyłką towaru. Udostępniane są wyłącznie takie Pani/Pana dane jak: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail;
 2. podmioty współpracujące z BIO-MED Sp. z o.o. dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również udoskonalania Serwisu, świadczenia usług lub wykonania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet);
 3. podmioty świadczące na rzecz BIO-MED Sp. z o.o.czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 4. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 5. inni usługodawcy zewnętrzni przy pomocy których BIO-MED Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność.
Okres przetwarzania Pani/Pana Danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od tego, do wykonania którego z tych praw jest Pani/Pan uprawniona/y. W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania postanowień Regulaminu Serwisu, przetwarzanie to odbywa się przez okres, w którym jest Pani/Pan tym Regulaminem związana/ny, przy czym dane te mogą być przetwarzane również po rezygnacji przez Panią/Pana z posiadania konta w Serwisie, gdy wymagają tego przepisy dotyczące okresów przechowywania danych podatkowych lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych BIO-MED Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich, z którymi BIOMED Sp. z o.o. współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami.

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych:

Każde z żądań, o którym mowa w poniższym rozdziale, będzie wypełniane przez Administratora i może być przesłane przez Panią/Pana do BIO-MED Sp. z o.o. na następujący adres e-mail: biuro@biomedplus.com.pl, lub tel. +48 41 330 12 17

Prawo dostępu do danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, co oznacza że: może Pani/Pan uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pani/Pana Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pani/Pan otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać opłatę.

Prawo sprostowania lub uzupełnienia Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Panią/Pana wykonane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo żądania usunięcia Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Pani/Pana Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofnęła/cofnął Pani/Pan zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie;
 3. wniosła/wniósł Pani/Pan na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 12 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 4. Pani/Pana Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Pani/Pana Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 6. Pani/Pana Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadkach, gdy:

 1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu drugim pkt 12 poniżej) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
Prawo do przenoszenia danych:

Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana Danych Osobowych, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana Dane Osobowe, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy (w tym przypadku Regulaminu). Wykonując powyższe prawo, ma Pani/Pan prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją i przetwarzanie: a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu również w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody:

Jeśli wyrażaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO to macie państwo prawo do cofnięcia jej w każdym momencie bez wpływu na przetwarzanie tych danych do momentu cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia skargi:

W trybie art. 77 RODO, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Zalecamy jednak, aby najpierw skierować wniosek bezpośrednio do BIO-MED Sp. z o.o. tak abyśmy mogli odnieść się do niego możliwie jak najszybciej i zgodnie z Pani/Pana potrzebami.

Obowiązek podania Danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że stanowi ono wymóg do założenia przez Panią/Pana Konta w Serwisie, korzystania z Konta w Serwisu oraz otrzymywania informacji.

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji:

Jednocześnie informujemy, że wobec Pani/Pana nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływają.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Administratora

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisach Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Back To Top
Search